Menu:
svētajam krēslam rezervētie grēki

Svētajam Krēslam rezervētie grēki ir ļoti smagi pārkāpumi, kurus izdarot, cilvēks automātiski iekrīt ekskomunikācijā, proti, tiek izslēgts no Baznīcas kopības, un viņa atbrīvošana no šī soda ir rezervēta pāvestam. Šo grēku uzskaitījumu atrodams 1983. gada Kanonisko tiesību kodeksā.

 

Viens no šādiem grēkiem ir Vissvētākā Sakramenta profanācija jeb apgānīšana. „Tas, kas izmet vai svētzadzīgā nolūkā paņem vai patur konsekrētās zīmes, ar to pašu iekrīt likuma piespriestajā un Apustuliskajam Krēslam rezervētajā ekskomunikācijā,” lasām kodeksā (1367. kan.).

 

Cits grēks ir fiziskā vardarbība pret Romas pāvestu (sal. 1370. kan.).

 

Ekskomunikācija paredzēta arī priesterim, kurš dod absolūciju grēka pret sesto bausli līdzdalībniecei (vai līdzdalībniekam), tas ir, Grēksūdzes sakramentā piedod grēkus personai, ar kuru viņam ir bijušas intīmas attiecības (sal. 977. un 1378. kan.).

 

Viens no Svētajam Krēslam rezervētajiem grēkiem skar bīskapu, kurš „bez pāvesta mandāta” konsekrē kādu par bīskapu. Šajā gadījumā gan tas, kurš konsekrē, gan arī tas, kurš tiek konsekrēts, automātiski iekrīt ekskomunikācijā (1382. kan.).

 

No Baznīcas kopības sevi izslēdz arī priesteris, kurš pārkāpj grēksūdzes noslēpumu (sal. 1388. kan.).

 

Šim sarakstam jāpievieno, kā to nosaka 2007. gadā izdotais Ticības mācības kongregācijas dekrēts, arī mēģinājums no bīskapa puses ordinēt par priesteri sievieti.

 

Rezervēts ir arī grēks, kuru izdarot, cilvēks automātiski iekrīt ekskomunikācijā. Tas gan nav rezervēts Svētajam Krēslam, bet bīskapam. Tas ir aborts, kas ir noziegums pret cilvēka dzīvību. Tāpēc ekskomunikācijai tiek pakļauta ne tikai māte, kura nogalina savu vēl nedzimušo bērnu, bet arī ārsts un visi tie, kuri sievieti pamudina uz šādu rīcību. Katoliskās Baznīcas katehismā par to lasām: „Kas izdara abortu, panākot attiecīgās sekas, nonāk ekskomunikācijas stāvoklī latae sententiae paša izdarītā nozieguma fakta dēļ vien, saskaņā ar Kanoniskajā likumā noteiktajiem apstākļiem.” (KBK, 2272; sal. KTK, 1398; 1314; 1323; 1324)

 

Turpinājumā minētajā dokumentā tiek uzsvērts, ka „Baznīcas nolūks nav tādējādi ierobežot žēlsirdību. Tā norāda uz nozieguma smagumu, uz zaudējumu, kas nodarīts nonāvētajam nevainīgajam cilvēkam, viņa vecākiem un visai sabiedrībai un nav labojums” (KBK, 2272). Lai saņemtu grēku piedošanu un atjaunotu vienību ar Baznīcu, ekskomunikācijā kritušajam cilvēkam jāgriežas vai nu pie vietējā bīskapa vai pie priesteriem, kuriem bīskaps ir piešķīris atļauju noņemt ekskomunikāciju. „Ja draud nāve,” norādīts Katoliskās Baznīcas katehismā, „jebkurš priesteris, pat tāds, kuram nav varas uzklausīt grēksūdzi, var piedot ikvienu grēku un atcelt ikvienu ekskomunikāciju.” (KBK, 1463)

 

Ekskomunikācija ir vērsta uz to, lai palīdzētu cilvēkam pilnībā apzināties tā vai cita pastrādātā nozieguma smagumu un tādējādi veicinātu viņa atgriešanos un gandarīšanu.

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze