Menu:RĪGAS  STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAJĀ
GARĪGAJĀ SEMINĀRA REKTORA VĒSTULE

Augsti godājamie Latvijas bīskapi, priesteri un diakoni,
dārgie brāļi un māsas Kristū!

 

Vairākas svētdienas pēc kārtas galvenā Dieva Vārda tēma būs maize. Iesācis Evaņģēlijā runāt  par dienišķo maizi, kura nepieciešama pilnvērtīgai cilvēka dzīvei, Jēzus ātri vien sāk runāt par to maizi, kas paliek mūžīgajai dzīvei. Šo maizi spēj mums katram nodrošināt vienīgi Cilvēka Dēls, Jēzus Kristus,  jo Viņu ir apzīmogojis Dievs Tēvs. Šī maize, ko mums dod pats Dievs, dāvā mums mūžīgo dzīvi. Pats Kristus kļūst mums par barību, kura piepilda nevis vēderu, dodot fizisko spēku un apmierina vienīgi miesas izsalkumu, bet gan par patiesu barību mūžīgai dzīvei, jo ne no maizes vien dzīvo cilvēks.

 

Katram cilvēkam maize ir nepieciešama, lai dzīvotu. Bez tās cilvēks nespēj dzīvot, eksistēt, veikt savus ikdienas pienākumus, priecāties, mīlēt… Tāpēc katra cilvēka pienākums ir rūpēties par ikdienišķo maizi ne tikai sev, bet arī savai ģimenei. Arī lūgšanā Tēvs mūsu lūdzam Dievu, sakot: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, jo visos laikos – arī šodien – tik daudziem cilvēkiem ir grūti ikdienā savilkt galus kopā, pilnvērtīgi rūpēties par savu ģimeni un savu tuvāko. Varbūt tāpēc tik daudzi cilvēki dodas projām no dzimtenes uz svešām zemēm, lai tur ko nopelnītu, izskolotu bērnus, atlicinātu rītdienai, uzceltu māju… Reizēm pat par savas brīvības un cilvēka cieņas cenu.

 

Šādā mums visiem labi pazīstamā situācijā, nemazinot mūsu ikdienas rūpju svarīgumu, Jēzus Kristus pāriet no eksistenciālās uz ticības dimensiju: no barības, kas uztur mūsu šīs zemes dzīvi Viņš pāriet pie tās, kurai ir mūžīgās dzīves vērtība. Bet šeit jau ir nepieciešama cita domāšana, kāda piemīt ne pārejošajam, laicīgajam cilvēkam, bet gan Dieva cilvēkam, par kuru runā sv. Pāvils: jums jāatmet vecais, agrākā dzīvesveida cilvēks, kas pakļauts samaitāšanai savas maldīgās iekāres dēļ, un ka jums ir jāatjaunojas savas domāšanas garā un jāietērpjas jaunā cilvēkā, kas ir radīts Dieva līdzības taisnībā un patiesā svētumā. Sv. Pāvils mūs aicina tik ļoti lielā mērā kļūt par Jēzus mācekli un sekotāju, lai būtu vienoti ar Viņu mūsu ikdienā, mūsu lēmumos un izvēlēs, kas atbilst mūsu katra aicinājumam uz patiesu Dieva bērna brīvību un svētumu.

 

Ne mūsu ikdienas izaicinājumos, ne svētuma un mūžīgās dzīves ceļā Dievs mūs neatstāj bez stiprinājuma. Euharistija ir vislielākā dāvana cilvēkam, jo tā ir maize mūžīgajai dzīvei, par kuru runā Jēzus, sakot: Es esmu dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tas izsalcis nebūs, un kas tic man, tam nekad neslāps. Šī maize, kas nāk no Debesīm, ir visciešākā saikne starp cilvēku un Dievu. Sv. Jāņa Evaņģēlijs norāda uz ļoti būtisku sakarību, kāda pastāv starp maizes ēšanu un tuvošanos Jēzum: Kas nāk pie manis, tas izsalcis nebūs. Svētajā Komūnijā, kuru pieņemam Svētās Mises laikā, kļūstam visciešākajā veidā vienoti ar Jēzu Kristu, jo tā ir maize, kas nāk no Debesīm un dod pasaulei dzīvību. Mūsu mūžīgajai dzīvei ir milzīga cena, kuru Jēzus samaksāja ar savu dzīvību nežēlīgās mokās un ciešanās uz Krusta, lai katrs, kas nāk pie Viņa, gūtu stiprinājumu gan ikdienā, gan ceļā uz mūžīgo dzīvi.

 

Zīmīgi, ka Euharistiju Kungs Jēzus. Kristus iedibināja vienlaicīgi ar Priesterības sakramentu, atrazdamies kopā ar saviem mācekļiem Pēdējo Vakariņu namā. Kā pats Jēzus Kristus savā šīszemes dzīvē izvēlējās pirmos mācekļus, kurus nosauca par apustuļiem, tā arī tagad Viņš turpina aicināt cilvēkus, lai viņi kalpotu Kristum – Mācītājam, Priesterim un Ganam. Tieši ar priesteru starpniecību Kristus Miesa, tas ir, Baznīca, kļūst par Dieva tautu, tiek celta un aug kā svētnīca. Bet par priesteri nekļūst savādāk, kā tikai mācoties Garīgajā seminārā un saņemot Ordinācijas sakramentu. Tieši tāda ir Latvijas Starpdiecēžu augstākā Garīgā semināra loma un sūtība – sagatavot Latvijas diecēzēm priesterus, kuri gatavi kalpot lielākam Dieva godam.

 

Tā pat kā citus gadus, arī šogad no 1. līdz 16. augustam Latvijas Starpdiecēžu augstākajā Garīgajā seminārā (Katoļu iela 16, Rīga) ir uzsākta dokumentu pieņemšana, savukārt kandidātu uzņemšana notiks 17. augustā. Īpaši šajā laikā aicinu visus Jūs lūgties par aicinājumiem uz priesterību. Iedrošiniet jauniešus nebaidīties atvērt Kristum savas sirdis un teikt Dievam: “Jā!”, kā to darīja Vissvētākā Jaunava Marija, kā to darīja apustuļi un tik daudzi svētie, kā to savā laikā ir darījuši visi priesteri, kas joprojām dedzīgi kalpo visos Latvijas dievnamos. Priesterība, uz kuru aicina Kungs Jēzus Kristus, patiešām ir skaists un cēls, tā ir dāvana, kuru Dievs dāvā tiem, kurus pats izvēlas. Un tos, kurus izvēlas, pats arī aicina, sakot: Nāc, seko man!

 

Augusta mēnesis Latvijas ticīgo garīgajā dzīvē viennozīmīgi saistās ar svētceļojumiem uz Aglonu, kuru kulminācija ir Dievmātes Debesīs Uzņemšanas svētki 15.augustā. Arī daudzi Semināra audzēkņi, kuri vasaras periodā ir nozīmēti vasaras praksēs draudzē, ir iesaistīti svētceļojumu vadīšanā. Tāpēc svētceļojuma laikā daudziem jauniešiem, aprunājoties ar Semināra audzēkņiem, ir vienreizēja iespēja iepazīties ar Garīgā semināra dzīvi, varbūt arī atpazīt savu aicinājumu – ja nu tas ir priesterība? Ieklausieties savā sirdī! Dievs nepārstāj aicināt arī šodien, un varam būt par to pateicīgi Dievam.

 

Tāpat pateicību sakām Dievam par to, ka aizvadītā mācību gada noslēgumā, 16. jūnijā, V.E. Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins piešķīra Ordinācijas sakramentu Garīgā semināra 6. kursa audzēknim Kristapam Oliņam, bet vēl maija mēnesī – t.i. 27. maijā, - V.E. Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis Garīgā semināra 5. kursa audzēkni Mārtiņu Kārkli ordinēja par diakonu.

 

Kopumā aizvadīto mācību gadu varam vērtēt kā sekmīgu, Dieva žēlastībām bagātu un ticīgās tautas mīlestības pilnu. Tas dod cerību droši raudzīties nākotnē, sagaidot jauno mācību posmu. Šodien vēlos teikt lielu paldies Latvijas bīskapiem un visiem priesteriem, pasniedzējiem un darbiniekiem par aktīvu līdzdalību Semināra dzīvē.

 

Un tā kā arī šodien – 5. augustā – tiek vākti ziedojumi Latvijas Starpdiecēžu augstākā Garīgā semināra atbalstam, kārtējo reizi saku lielu paldies Jums – visai ticīgajai tautai un visiem labdariem par Jūsu mīlestību, lūgšanām un upurgatavību. Šogad Aglonā Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkos 15. augustā par Jums visiem un Jūsu nodomos celebrēšu Svēto Misi. Tāpat arī visa mācību gada garumā katra mēneša otrajā sestdienā turpināsim iesākto tradīciju un celebrēsim Svētās Mises par Garīgā semināra labdariem.

 

Protams, vissvarīgākais notikums šajā Latvijas simtgades jubilejas gadā ir pāvesta Franciska vizīte Latvijā 24. septembrī, kas ir nozīmīga ne tikai visas Latvijas ticīgās tautas, bet arī mūsu Semināra dzīvē, jo Semināra audzēkņiem būs iespēja kalpot Svētajā Misē Aglonā, ko celebrēs pāvests Francisks. Varbūt vislabākā dāvana pāvestam Franciskam līdztekus mūsu lūgšanām būtu vismaz viens kandidāts no katras diecēzes, kurš šogad uzsāk ceļu uz priesterību? Ļoti ceram uz garīgu impulsu šajā vienmēr tik svarīgajā aicinājumu jautājumā.

 

Paliekot vienots lūgšanā –
Latvijas Starpdiecēžu Semināra rektors                                                    
t. Imants Medveckis MIC

Rīgā, 2018. gada 5. augustā.

 

Informācija individuālajiem ziedotājiem:
Latvijas Starpdiecēžu augstākais Garīgais seminārs
Reģ. Nr. 90000178745
Konta nr. A/S SEB bankā LV03ULNA0002000701217
 Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze