Menu:


ATBILDOT BĒGĻIEM UN MIGRANTIEM:
20 PASTORĀLĀS RĪCĪBAS PUNKTI

Globālā migrācija ir mūsdienu pasaules lielākais izaicinājums un katoliskās Baznīcas prioritāte. Vārdos un darbos. Pāvests Francisks vairākkārtīgi izrāda dziļu līdzcietību visiem, kuri ir pārvietoti. Par to liecina viņa tikšanās ar bēgļiem un migrantiem uz Lampedūzas un Lesbas salām. Par to liecina aicinājums uz viņu pilnīgu pieņemšanu: uzņemt, aizsargāt, virzīt un integrēt migrantus, bēgļus un cilvēku tirdzniecības upurus. (Starptautiskā foruma ,,Migrācija un miers” dalībnieku uzruna, 2017. gada 21. februārī.)   
 
Turklāt Svētais tēvs vada Baznīcu, lai palīdzētu pasaules sabiedrībai sistemātiski uzlabot savu attieksmi pret pārvietotajām personām. Starptautiskās politiskās kopienas vārdā ir uzsākts daudzpusējs konsultāciju un sarunu process, lai līdz 2018. gada beigām pieņemtu divus starptautiskos līgumus: vienu par starptautiskajiem migrantiem un otru par bēgļiem.
 
Baznīca jau ir pieņēmusi nostāju par daudziem jautājumiem, kas tiks iekļauti starptautiskajos līgumos, un, pamatojoties uz tās daudzveidīgo un ilgstošo pastorālo pieredzi, vēlētos aktīvi piedalīties šajā procesā. Lai atbalstītu šo ieguldījumu, Vatikāna Migrantu un bēgļu nodaļa (Integrālas cilvēka attīstības veicināšanas dikastērijs), konsultējoties ar dažādām Bīskapu konferencēm un katoļu nevalstiskajām organizācijām, ir sagatavojusi šādus Divdesmit darbības punktus attiecībā uz migrantiem un bēgļiem. Tie neizsmeļ Baznīcas mācību par migrantiem un bēgļiem, bet sniedz noderīgus apsvērumus, kurus katoļu advokāti var izmantot, papildināt un attīstīt dialogā ar valdībām attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem. 20 punkti ir balstīti uz migrantu un bēgļu vajadzībām, kas identificētas vietējā līmenī, un Baznīcas paraugpraksē. Punkti ir Svētā tēvā apstiprināti.
 
Migrantu un bēgļu nodaļa, Svētā tēva vadīta, mudina Bīskapu konferences izskaidrot noslēgtos līgumus un šos punktus savās draudzēs un Baznīcas organizācijās, cerot veicināt efektīvāku solidaritāti ar migrantiem un bēgļiem. Ņemot vērā daudzos punktos iekļauto jautājumu klāstu, katrai Bīskapu konferencei būtu jāizvēlas vispiemērotākie punkti viņu valsts situācijā un jāiesniedz valdībai, īpaši ministriem, kuri ir atbildīgi par valsts sarunām par starptautiskajiem līgumiem. Katra valsts jau ir sākusi sagatavot savu nostāju, un sarunas notiks 2018. gada pirmajos sešos vai astoņos mēnešos. Tie paši punkti formālākā valodā, kas paredzēti izmantošanai aizstāvības jomā, atrodami dokumenta "Starptautisko līgumu 20 punkti" politiskajā versijā.
 
Lai gan 20 punktu pamatā ir Baznīcas pieredze un pārdomas, tie tiek piedāvāti kā vērtīgi apsvērumi visiem labas gribas cilvēkiem, kas varētu būt gatavi tos īstenot un atbalstīt to iekļaušanu viņu valstu sarunās. Līderi un visu ticību locekļi, un pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir laipni aicināti pievienoties šīm darbībām. Apvienosimies, lai uzņemtu, aizsargātu, virzītu un integrētu cilvēkus, kuriem nākas pamest savas mājās un meklēt jaunas mūsu vidū.
 
Uzņemt: drošu un tiesisku ceļu palielināšana migrantiem un bēgļiem
 
Lēmums emigrēt būtu jāpieņem brīvi un brīvprātīgi. Migrācijai vajadzētu būt sakārtotam procesam, kurā tiek ievēroti katras iesaistītās valsts likumi. Šajā nolūkā ir jāapsver šādi punkti:
 
1. Ir jāizvairās no kolektīvas vai patvaļīgas migrantu un bēgļu izraidīšanas. Vienmēr ir jāievēro neizraidīšanas princips: migrantiem un bēgļiem nekad nedrīkst atgriezties valstī, kas tiek uzskatīta par nedrošu. Šā principa piemērošanai jābalstās uz drošības līmeni, kas katram indivīdam tiek efektīvi sniegts, nevis uz valsts vispārējās drošības stāvokļa kopsavilkumu. Parasti "drošu valstu" saraksta piemērošana bieži vien neņem vērā konkrētu bēgļu reālās drošības vajadzības, pret tiem ir jāizturas individuāli.
 
2. Ir jāpalielina tiesiskie ceļi drošai un brīvprātīgai migrācijai vai pārvietošanai. To var panākt, piešķirot vairāk humānās vīzas, vīzas studentiem un stažieriem, ģimenes atkalapvienošanās vīzas (tostarp brāļi un māsas, vecvecāki un mazbērni) un pagaidu vīzas personām, kas bēg no konfliktiem kaimiņvalstīs; radot humānās palīdzības koridorus visneaizsargātākajām personām; un uzsākot privātas un vietēja mēroga sponsorēšanas programmas, programmas bēgļu pārvietošanai kopienās, nevis koncentrējot viņus izolatoros.
 
3. Katras personas drošības vērtība, kas pamatojas uz dziļu cieņu pret migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu neaizskaramām tiesībām, būtu pareizi jāsaskaņo ar valsts drošības problēmām. To var panākt, pienācīgi apmācot robežsargus; nodrošinot, ka migrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem ir pieejami pamata pakalpojumi, tostarp juridiskie pakalpojumi; nodrošinot aizsardzību personām, kuras bēg no kara un vardarbības; un meklējot alternatīvus aizturēšanas risinājumus tiem, kas ieceļo valstī bez atļaujas.
 
Aizsargāt: aizstāvēt migrantu un bēgļu tiesības un cieņu
 
Baznīca ir atkārtoti uzsvērusi nepieciešamību pēc integrētas pieejas migrācijas jautājumā, dziļi ievērojot katras personas cieņu un tiesības un ņemot vērā katras personas daudzveidīgās dimensijas. Tiesības uz dzīvību ir vissvarīgākās no visām tiesībām un nevar būt atkarīgas no personas juridiskā statusa. Šajā nolūkā ierosināti šādi punkti:
 
4. Emigrantiem jābūt aizsargātiem viņu izcelsmes valstīs. Iestādēm šajās valstīs pirms izlidošanas jāsniedz ticama informācija; jānodrošina, ka visi emigrācijas kanāli ir legalizēti un sertificēti; vajadzētu izveidot diasporas valdības departamentu; un tai vajadzētu piedāvāt konsulāro palīdzību un aizsardzību ārvalstīs.
 
5. Imigrantiem jābūt aizsargātiem to ieceļošanas valstīs, lai novērstu ekspluatāciju, piespiedu darbu un cilvēku tirdzniecību. To var panākt, aizliedzot darba devējiem aizturēt darbinieku dokumentus; nodrošinot visiem migrantiem iespēju vērsties tiesā neatkarīgi no viņu juridiskā statusa un negatīvi neietekmējot viņu tiesības palikt; nodrošinot, ka visi imigranti var atvērt personīgo bankas kontu; nosakot minimālo algu, kas piemērojama visiem darba ņēmējiem; un nodrošinot, ka algas tiek maksātas vismaz reizi mēnesī.
 
6. Migrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem jābūt pilnvarotiem izmantot savas prasmes un kompetenci, lai uzlabotu viņu labklājību un viņu kopienu labklājību. To var panākt, garantējot pārvietošanās brīvību valstī un atļauju atgriezties pēc darba ārzemēs; nodrošinot plašu piekļuvi saziņas līdzekļiem; iesaistot vietējās kopienas patvēruma meklētāju integrācijā; un, izstrādājot profesionālās un sociālās reintegrācijas programmas ikvienam, kurš vēlas atgriezties savā mītnes valstī.
 
7. Nepilngadīgo bez pavadījuma un nepilngadīgo, kas atdalīti no viņu ģimenes, neaizsargātība ir jārisina saskaņā ar Starptautisko bērnu tiesību konvenciju. To var panākt, meklējot alternatīvus aizturēšanas risinājumus legāli nepilngadīgajiem migrantiem, kas ieceļo valstī bez atļaujas; piedāvājot pagaidu aprūpi vai audžuģimenes nepilngadīgajiem bez pavadības vai atdalītiem; un izveidojot atsevišķus centrus nepilngadīgo, pieaugušo un ģimeņu identificēšanai un apstrādei.
 
8. Visiem nepilngadīgajiem migrantiem jābūt aizsargātiem saskaņā ar Starptautisko bērnu tiesību konvenciju. To var panākt, obligāti reģistrējot visu dzimšanu un nodrošinot, ka nepilngadīgie migranti nekļūst nelegāli, sasniedzot pilngadību, un ka viņi var turpināt izglītību.
 
9. Visiem nepilngadīgajiem migrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem būtu jānodrošina izglītības pieejamība, lai viņiem būtu pieejama primārā un vidējā izglītība tādā pašā līmenī kā pilsoņiem un neatkarīgi no viņu juridiskā statusa.
 
10. Piekļuve labklājībai jānodrošina visiem migrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem, ievērojot viņu tiesības uz veselību un pamata veselības aprūpi neatkarīgi no juridiskā statusa, kā arī nodrošināt piekļuvi nacionālajām pensiju shēmām un pabalstiem, ja pāriet uz citu valsti.
 
11. Migranti nekad nedrīkst kļūt beznacionāli vai nepilsoņi saskaņā ar starptautiskajās konvencijās noteiktajām tiesībām uz nacionalitāti, un pilsonība ir jāatzīst dzimšanas brīdī (jus soli).
 
Virzīt: veicināt integrālu migrantu un bēgļu cilvēcisko attīstību.
 
Baznīca vairākkārt uzsvēra vajadzību veicināt integrētu cilvēcisku attīstību migrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem kopā ar vietējiem iedzīvotājiem. Valstīm būtu jāiekļauj migranti, patvēruma meklētāji un bēgļi savos valsts attīstības plānos. Šajā nolūkā jāņem vērā šādi jautājumi:
 
12. Migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu kompetence būtu jānovērtē un jāattīsta ierašanās valstīs, garantējot vienlīdzīgu piekļuvi augstākajai izglītībai, specializācijas kursiem, stažēšanos, kā arī apstiprinot citur iegūtās kvalifikācijas.
 
13. Migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu sociālā un profesionālā iekļaušana vietējās kopienās būtu jāatbalsta, atzīstot viņu pārvietošanās brīvību un viņu tiesības izvēlēties dzīvesvietu; padarot informāciju pieejamu viņu izcelsmes valodās; piedāvājot valodas nodarbības un kursus par vietējām ieražām un kultūru; un piešķirot patvēruma meklētājiem un bēgļiem tiesības strādāt.
 
14. Ģimenes integritāte un labklājība vienmēr būtu jāaizsargā un jārosina neatkarīgi no juridiskā statusa. To var panākt, iekļaujot plašāku ģimeņu atkalapvienošanos (vecvecāki, mazbērni un brāļi, un māsas) neatkarīgi no finansiālajām prasībām; ļaujot apvienotajiem ģimenes locekļiem strādāt; veicot zaudēto ģimenes locekļu meklēšanu; apkarojot nepilngadīgo izmantošanu; un nodrošinot, ka viņu darbs, ja viņi tiek nodarbināti, nekaitē viņu veselībai vai viņu tiesībām uz izglītību.
 
15. Migrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem ar īpašām vajadzībām ir jāuzstāda tādi paši nosacījumi kā pilsoņiem, nodrošinot piekļuvi invaliditātes pabalstiem neatkarīgi no juridiskā statusa, un nepilsoņu nepiederošo vai atdalīto nepilngadīgo iekļaušana speciālās izglītības programmās.
 
16. Ir jāpalielina līdzekļi starptautiskai attīstībai un humānai palīdzībai, kas tiek nosūtītas valstīm, kuras saskaras ar ievērojamu bēgļu un migrējošo personu pieplūdumu no bruņota konflikta, nodrošinot, ka var apmierināt gan jaunpienācēju, gan iedzīvotāju vajadzības. To var panākt, finansējot medicīnas, izglītības un sociālās aprūpes iestāžu izveidi un attīstību ieceļošanas valstīs un paplašinot finansiālās palīdzības un palīdzības programmas vietējām ģimenēm neaizsargātības situācijās.
 
17. Neatkarīgi no juridiskā statusa visiem migrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem jāgarantē tiesības uz reliģijas brīvību gan attiecībā uz ticību, gan praksi.
 
Integrācija: migrantu un bēgļu lielāka līdzdalība vietējo iedzīvotāju bagātināšanai.
 
Migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu ierašanās ir iespēja izaugsmei kā vietējām kopienām, tā jaunpienācējiem. Dažādu kultūru saskarsme ir savstarpējas bagātināšanās avots, jo iekļaušana un līdzdalība veicina sabiedrības attīstību. Šajā nolūkā jāīsteno šādi punkti:
 
18. Jāveicina integrācija kā divvirzienu process, kas atzīst un novērtē abu kultūru bagātības. To var panākt, atzīstot pilsonību pēc piedzimšanas (jus soli); strauji paplašinot valstspiederību visiem bēgļiem neatkarīgi no finansiālajām prasībām vai valodas zināšanām (vecākiem par 50 gadiem); veicinot ģimeņu atkalapvienošanos; un paziņojot par vienreizēju amnestijas un legalizācijas periodu migrantiem, kas ilgu laiku ir dzīvojuši valstī.
 
19. Būtu jāveicina pozitīvs stāsts par solidaritāti ar migrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem. To var panākt, finansējot starpkultūru apmaiņas projektus; atbalstot integrācijas programmas vietējās kopienās; dokumentējot un izplatot paraugpraksi integrācijā; un nodrošinot, ka publiskais paziņojums tiek tulkots valodās, kurās runā lielāks skaits migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu.
 
20. Tiem, kuri ir spiesti bēgt no humānās krīzes un pēc tam evakuēti vai iekļauti palīdzības repatriācijas programmās, ir jānodrošina atbilstoša atgriešanās apstākļos viņu izcelsmes valstīs. To var panākt, palielinot pagaidu palīdzībai paredzētos līdzekļus tiem, kurus skārusi humānā krīze, un attīstot infrastruktūru atgriešanās valstīs, apstiprinot ārvalstīs iegūto izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kā arī veicinot darbinieku strauju reintegrāciju viņu izcelsmes valstīs.


     Ievietots: 15:20, 03.10.2017.                                                                                      radieceze.lv
 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze