Menu:














PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA IV SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Šajā svētdienā lasām fragmentu no Marka Evaņģēlija, kurā aprakstīta tipiska diena no Jēzus dzīves. Jēzus un apustuļi, kuri izvēlējās Viņam sekot, nonāk Kafarnaumā, kas ir neliels ciematiņš Galilejas jūras krastā, un tur Jēzus sabatā māca sinagogā. Marks norāda, ka klausītāji Jēzus mācību uztver ar pārsteigumu, ievērojot Jēzus autoritāti un to pretstatot Rakstu mācītājiem.

Pēc Jēzus uzrunas notiek vēl pārsteidzošāks notikums. Nešķīstā gara apsēsts vīrs sauc Jēzu. Gan šajā piemērā, gan viscaur Marka Evaņģēlijā redzam, ka gari un dēmoni šķietami Jēzu pazīst un bieži no Viņa baidās. Patiesībā, viņi šķietami izprot Jēzus identitāti labāk kā apustuļi. Gan šajā, gan turpmākajos Marka Evaņģēlija fragmentos lasām, ka Jēzus pavēl garam klusēt un to izdzen no cilvēka. Jēzus spēja dziedināt šos dēmonu apsēstos ir norāde uz Viņa varu pār ļaunumu.

Jēzus laikā visas slimības tika uztvertas kā ļaunuma un grēcīguma manifestācijas. Mūsdienu izpratne par slimībām ir ļoti citādāka. Nešķīstā gara apsēstība varētu raksturot to, ko mēs sauktu par garīgu saslimšanu. Iespējams, tā raksturoja kādus konkrētus psihiskā stāvokļa veidus. Ir liecības, ka 1. gadsimtā Palestīnā bija ļoti daudz dažādu ekzorcistu un dziednieku. Jēzus parādās līdzīgi šiem dziedniekiem, vienīgi Viņš dziedina ar unikālu autoritāti un dziedināšanas darbības sasaista ar sava sprediķa vārdiem.

Apsēstā vīra izdziedināšanā pūlis saskata Jēzus autoritātes apstiprinājumu. Jēzus vara dziedināt sniedz lielāku ticamību Viņa mācībai. Jēzus atstāj iespaidu uz pūli ar saviem vārdiem, kas manifestējas Viņa spēkā darbos. Marks norāda, ka pateicoties Jēzus autoritātei, ar kuru Viņš dziedināja, Viņa slava izplatījās pa visu Galileju.

    Ievietots: 15:27, 26.01.2018.                                                                              radieceze.lv
 Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze