Menu:

marijas leģions

 

Pasaules organizācijas mājas lapa:  
www.legionofmary.ie 

DIBINĀŠANA

Marijas Leģions savu darbību uzsāka spontāni, iepriekš neplānoti, kad maza grupiņa cilvēku vienkārši kādu vakaru bija sapulcējušies kādā mājā, kur uz ar baltu galdautu apklāta galda bija novietota Bezvainīgi Ieņemtās statuja (darināta pēc t. s. brīnumainā medaljona parauga), bet tai abās pusēs atradās vāzes ar ziediem un svečturi ar aizdegtām svecēm. Tas radīja iespaidīgu noskaņu. Sapulcējušos priekšā stāvēja viņu Karaliene, gaidīdama viņu apvienošanos. Pirmais, ko topošie leģionāri darīja, - visi kopā nometās ceļos un nolieca galvas. Viņi piesauca un lūdza Svēto Garu, pēc tam lūdzās Rožukroņa lūgšanu. Kad bija izskanējuši lūgšanas pēdējie vārdi, viņi apsēdās un, piesaucot Marijas aizbildnību, apsvēra, kā vislabāk varētu kalpot Dievam un panākt, lai visi cilvēki pasaulē Viņu mīlētu. Šīs apspriedes rezultātā arī izveidojās Marijas leğions, kāds tas ir vēl joprojām.

Šī pirmā Marijas leģiona sapulce notika Īrijā, Dublinā, 1921. gada 7. septembrī, Dievmātes dzimšanas svētku priekšvakarā.

Tā kā leģionāri par savu aizbildni bija izvēlējusies Žēlsirdības Māti, tad arī Marijas leģionu sākuma dēvēja par "Žēlsirdības Mātes apvienību".
Šīs organizācijas dibinātājs ir Frenks Dafs (Frank Duff). 

Latvijā Marijas leģions ir nodibināts 1994. gada 1. augustā, un šobrīd darbojas visās Latvijas Romas katoļu Baznīcas diecēzēs.

Marijas leģionā šobrīd ir iesaistījušies vismaz 3 miljoni aktīvo locekļu un daudz vairāk palīglocekļu, un tas darbojas gandrīz visās pasaules valstīs.


AICINĀJUMS (HARIZMA) UN GARĪGUMS

Marijas leģiona mērķis ir Dieva godināšana, kas izpaužas kā tā locekļu svētums, kas tiek attīstīts lūgšanās un aktīvā darbībā Baznīcas vadībā. Marijas Leģions darbojas vietējās diecēzes bīskapa un draudzes prāvesta vadībā, veicot jebkuru sociālās kalpošanas un Baznīcas darbu, ko šīs amatpersonas uzskata par leģionāriem piemērotu un Baznīcai derīgu. Marijas leģiona tiešais mērķis ir visas Baznīcas apustuliskais mērķis - cilvēku evaņģelizācija un svētdarīšana.
Marijas leģions ir viena no kustībām, kuras locekļi izjūt personisku aicinājumu uz ticības izplatīšanu un atjaunošanu, vienlaikus izplatot vai atjaunojot arī Marijas godināšanu.
Leģionāru atbalsts ir apziņa, ka Dievs, viņu labais Tēvs, līdzdarbojas viņu divkāršajā uzdevumā svētdarīt pašiem sevi un kalpot tuvākajam un ka tikai paļāvības trūkums traucē gūt sekmes. Taču, ja pietiks ticības, Dievs ar mūsu palīdzību iekaros visu pasauli.

Marijas leģions ir organizēts atbilstoši armijas, galvenokārt Senās Romas karaspēka, paraugam, un no tā ir pārņemta arī terminoloģija. Taču pati Marijas leğionāru armija un tās izvēlētie cīņas līdzekļi "nav no šīs pasaules". 

 

SASTĀVS

Leģiona locekļi pārsvarā ir laji, bet viņi darbojas absolūtā vienotībā ar priesteriem un viņu vadībā.

Sākotnēji Marijas leģions bija izteikta sieviešu organizācija. Taču tas pēc savas būtības var kļūt arī par vīriešiem piemērotu organizāciju, un to pierāda fakts, ka mūsdienās visā pasaulē ir izveidoti gan atsevišķi vīriešu, gan arī jauktie prezidiju. Piemēram, ASV, Āfrikā, Kīnā pirmie ML prezidiji bija tieši vīriešu prezidiji.

 

IESTĀŠANĀS (FORMĀCIJA)

Marijas leģionā var iestāties ikviens katolis, kurš pastāvīgi praktizē ticību, kurš, darbojoties leģionā, vēlas piedalīties Baznīcas apustulātā un kurš ir gatavs veikt jebkuru uzdevumu, kas saistīts ar aktīvu piedalīšanos leģiona darbā.
Kandidātiem, kas vēlas iestāties Marijas leģionā, ir jāpiesakās kādā no prezidijiem. Pārbaudes laiks ir vismaz trīs mēneši. Oficiālā uzņemšana sastāv no leģionāra solījuma nolasīšanas un kandidāta vārda ierakstīšanas prezidija locekļu sarakstā. Marijas leģiona locekļu papildus pakāpe ir palīglocekļi. Par palīglocekļiem var kļūt personas, kas nespēj vai nevēlas uzņemties aktīvā leģiona locekļa pienākumus, bet tomēr iesaistās leģiona darbā, uzsākot lūgšanu kalpošanu tā vārdā. Viņu kalpošana izpaužas kā ikdienas lūgšana Svētajam Garam, piecu rožukroņa noslēpumu skaitīšana, katēnas (Catena Legionis) un t.s. noslēguma lūgšanas skaitīšana. Ja par leģiona palīglocekļiem kļūst personas, kuras ik dienas jau skaita rožukroni kādā nodomā, tām nav pienākums to skaitīt vēlreiz.


Darbība

Marijas leģiona lielais uzdevums ir attīstīt lajos apziņu par viņu īpašo aicinājumu Baznīcā. Marijas leģiona apustulāta balsts ir lūgšana un pašaizliedzība.
Visa leģiona apustulāta pamatā ir atziņa, ka žēlastības mēs galvenokārt saņemam caur Svēto Misi un sakramentiem, bet tas notiek ar priesteru starpniecību. Jebkurai apustulāta darbībai ir tikai viens mērķis - nogādāt šo "garīgo barību" tālāk visiem "slimajiem un izsalkušajiem". No tā izriet, ka leģiona pirmais un galvenais uzdevums ir tuvināt priesteri tautai, lajiem.

ML apakšvienībai - prezidijam ir pakļauti visi tā locekļi, un tiem ir tiesības kontrolēt šī prezidija darbību. Prezidijs sapulcējas katru nedēļu. Šīs sanāksmes galvenais uzdevums ir kopīga iknedēļas lūgšana. Leģionāram regulāri jāpiedalās iknedēļas sanāksmēs. Turklāt Marijas leģions cilvēkam, kurš tajā iesaistījies, kā svarīgu pienākumu uzliek katru nedēļu izpildīt kādu darbu, ko nosaka prezidijs. Darbi, kas tiek uzticēti leģionāriem, ir visai dažādi, piemēram:

- cilvēku apmeklēšana mājās;

- invalīdu, slimo un veco cilvēku apmeklēšana un aprūpe, vajadzības gadījumā arī priestera vizītes organizēšana;

- līdzdalība ikvienā apustuliskajā un misionārajā pasākumā, ko atbalsta vietējā draudze;
- cilvēku evaņğelizācija uz ielas;

- slimnīcu, tai skaitā arī psihiatrisko slimnīcu, apmeklēšana;

- patversmju, kopmītņu un cietumu apmeklēšana;

- bērnu apmeklēšana mājās u.tml.

 

Leğionāram katru dienu jāskaita Catena Legionis, kas burtiskā tulkojumā nozīmē leğiona lūgšanu ķēde.

Šī lūgšana kalpo par neredzamu saiti starp leğionu un visu tā locekļu (gan aktīvo, gan palīglocekļu) ikdienas dzīvi - par saiti, kas vieno ne tikai šos locekļus vienu ar otru, bet arī viņus ar viņu Vissvētāko Māti.

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze