Menu:
 
kunga parādīšanās svinības
(triju ķēniņu jeb zvaigznes diena)

Kunga Parādīšanās svinības ir jaundzimušā Pestītāja majestātes un dievišķības atklāšanās svētki – gaismas svētki, kuros Baznīca svin mūsu Kunga atklāšanos visai pasaulei. ,,Celies, topi gaiša! Jo tava gaisma nāk, un Kunga godība uzlec pār tevi." (Is 60, 1) Ar šiem pravieša Isaja vārdiem Baznīca raksturo šo svētku būtību. Viņš, kurš ir patiesā gaisma un caur kuru arī mēs esam kļuvuši par gaismu, ir patiesi ienācis šajā pasaulē. Viņš mūs padara par Dieva bērniem (sal. 1, 9. 12).

Austrumu Gudro ceļojums liturģijā ir tikai sākums dižai procesijai, kura turpinās visā vēstures gaitā. Ar Austrumu Gudrajiem uzsākas cilvēces ceļojums pie Jēzus Kristus – pie Dieva, kurš bija piedzimis kūtiņā, nomiris pie krusta, augšāmcēlies no mirušajiem un paliek pie mums līdz pat pasaules beigām (sal. Mt 28, 20). Baznīca lasa šo Mateja Evaņģēlija fragmentu līdz ar pravieša Isaja vīziju, kuru mēs lasām šo svinību pirmajā lasījumā: „Šo vīru ceļojums ir tikai sākums.”

Pēc ziņas Betlēmes ganiņiem Viņš atklājas Gudrajiem, kas bija atnākuši no Austrumiem Viņu pielūgt. Kristīgā Tradīcija vienmēr ir saskatījusi šajos Gudrajos pagānu tautu pirmtēlu, pirmtēlu lieliem un maziem, valdniekiem un vergiem, un visu tautu cilvēkiem. Pirmie ir vīri no Austrumiem, kuriem gadsimtu gaitā seko daudzi.

Pēc šīs Isaja vīzijas lasījums no otrās vēstules efeziešiem pauž to pašu ideju prātīgos un vienkāršos vārdos: „Arī pagāniem ir tas pats mantojums.” (sal. Ef 3, 6) Otrais psalms izsaka to šādi: „Es jums novēlēšu visas tautas, visas zemes malas būs tavs īpašums.” (Ps 2, 8) (..)

Gudrie sekoja zvaigznei. Radības valodā viņi atklāja Dieva vēsturi, bet ar radības valodu vien nepietiek. Tikai Dieva Vārds, ko mēs sastopam Svētajos Rakstos, varēja droši norādīt viņiem ceļu. Radībai un Rakstiem, iemeslam un ticībai jābūt līdzās, lai varētu mūs aizvest pie dzīvā Dieva. (..)

Patiesā zvaigzne, kas mūs vada, ir pats Kristus. Viņš ir Dieva mīlestības sprādziens, kas liek Viņa sirds gaismai apmirdzēt pasauli. Vēl var piebilst, Austrumu Gudrie, par kuriem lasām šo svinību Evaņģēlijā, līdzīgi kā visi svētie paši pamazām ir kļuvuši par Dieva zvaigznāju, kas norāda ceļu. Visos šajos cilvēkos, kurus skāris Dieva Vārds, ir atklājies gaismas uzliesmojums, caur kuru Dieva gaisma apspīd pasauli un rāda mums ceļu. Svētie ir Dieva zvaigznes, kurām mēs ļaujam sevi vadīt pie Viņa, kurā balstās visa mūsu esamība.
Šajās svinībās Baznīcā ir tradīcija ar svētīto krītu uz mājas durvju palodām iezīmēt pestīšanu nesošo krustu līdz ar astronomiskā gada skaitli un trīs Austrumu Gudro vīru iniciāļiem (C + M + B), ko arī var interpretēt kā „Christus Mansionem Benedicat” (Lai Kristus svētī šo māju). 
Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze