Menu:rēzeknē notika caritas žēlsirdības diena

Sestdien, 2014. gada 10. maijā Rēzeknes Katoļu vidusskolā notika nodibinājuma ,,Caritas Latvija” rīkotā Žēlsirdības diena, pulcinot Latgales draudžu brīvprātīgos žēlsirdības darbu veicējus un interesentus, kopā ap 40 cilvēku.

 

Pasākumu atklāja V. E. Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis ar uzrunu un pēc tās arī sniedza svētību visiem klātesošajiem. Bīskaps savā uzrunā paskaidroja pirmo kristiešu kopienas dzīves iezīmes: mieru un harmoniju, liecību par augšāmcelušos Kristu, kā arī rūpes par to, lai neviens no viņiem neciestu trūkumu.  

 

,,Caritas Latvija” pārstāve lekcijā pievērsās jautājumiem par to, kas ir žēlsirdība Baznīcas izpratnē, iepazīstināja Žēlsirdības dienas dalībniekus ar Caritas organizācijas vēsturi, darbību un mērķiem starptautiskā mērogā, Latvijā un draudžu ietvaros. Atsaucoties uz pāvesta Benedikta XVI encikliku ,,Deus Caritas est”, tika atgādināts, ka ir svarīgi Baznīcai kā kopienai mīlestību pārvērst darbos un ka arī mīlestībai ir nepieciešama organizācija, lai sakārtotā veidā varētu kalpot kopienai. Saņemot Dieva mīlestību un dāvājot to tālāk līdzcilvēkiem, arī veidojas šis mīlestības kalpojums, kas izsaka vārda ,,caritas“ būtību. Tika izteikts aicinājums veidot arī Latgales draudzēs Caritas grupas kā pašpalīdzības grupas, kuras redz vajadzības draudzē un reaģē uz tām.

 

Pašlaik Latvijā jau darbojas 15 Caritas grupas, kuru dalībnieku (pastāvīgi un aktīvi Latvijā darbojas ap 100 brīvprātīgo) veiktie darbi ir vecu un vientuļu cilvēku apmeklēšana mājās, zupas virtuvju organizēšana, pārtikas un apģērba savākšana un izdale, cilvēku apmeklēšana slimnīcās un pansionātos, palīdzības organizēšana ģimenēm ar bērniem un citiem cilvēkiem vajadzībās, labdarības pasākumu un palīdzības akciju rīkošana, dažādu speciālistu – ārstu, juristu, psihologu, sociālo darbinieku u.c. – konsultāciju organizēšana draudzē, draudzes locekļu atvešana ar savu auto uz baznīcu. Nodibinājums ,,Caritas Latvija” brīvprātīgajiem rīko rekolekcijas Adventā un Gavēņa laikā, svētceļojumus uz Aglonu, informatīvus seminārus ar tālākizglītbas iespējām, Žēlsirdības dienu pasākumus diecēžu centros, lai satiktos, dalītos pieredzē un idejās, veicinātu sadraudzību, sniegtu atbalstu viens otram.

 

Žēlsirdības dienas pasākumā Rēzeknē ar liecībām par žēlsirdības kalpojumu dalījās Rikavas un Krāslavas katoļu draudžu pārstāves. Rikavas Caritas grupa darbojas trešo gadu un palīdz cilvēkiem pārvarēt materiālas grūtības, apmeklē mājās un pansionātos vientuļos pensionārus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģimenes. Ar vietējās pašvaldības pretimnākšanu ir iekārtotas telpas, kur brīvprātīgās darbinieces pieņem apmeklētājus, uzklausa cilvēku problēmas un mēģina kopīgi rast risinājumus situācijām. Reizi nedēļā darbojas garīgās literatūras bibliotēka, izsniedzot grāmatas lasītājiem uz mājām. Rikavas Caritas grupas telpās tiek nodrošināta arī bezmaksas veļas mazgāšana. Pateicoties labdaru un sponsoru atbalstam, Ziemassvētkos ir iespēja sagādāt un pasniegt dāvanas vientuļajiem pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un daudzbērnu ģimenēm.

 

Savukārt Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa darbojas jau 19 gadus, kopš 2006. gada tā ir reģistrēta kā biedrība ar mērķi veikt žēlsirdīgo darbību un atbalstīt cilvēkus garīgajās un materiālajās vajadzībās, neraugoties uz viņu pārliecību, uzskatiem, ticību un tautību. Biedrība vienreiz nedēļā (sestdienās) nodrošina siltas pusdienas bērniem no daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm un pieaugušajiem (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, maznodrošinātajiem, pensionāriem, bezpajumtniekiem). Brīvprātīgie pieņem un izsniedz arī apģērbu un apavus, organizē ārstniecisko fizkultūru, rīko draudzes locekļu tikšanās par ticības, veselības jautājumiem, reizi gadā vasarā ved uz Aglonas baziliku slimus cilvēkus un cilvēkus ar invaliditāti, reizi nedēļā ārste terapeite un ārsts neirologs rīko bezmaksas pieņemšanu.

 

Žēlsirdības dienas pasākumā piedalījās arī Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ,,Sociālais dienests” vadītājs Gunārs Arbidāns, kurš dalījās pieredzē par to, kā atbalsts vairākiem tūkstošiem cilvēku tiek organizēts Rēzeknes pilsētas pašvaldībā. Sociālā dienesta pārraudzībā ir pabalstu nodaļa, sociālo pakalpojumu nodaļa (nakts patversme, aprūpes mājās birojs, pensionāru sociālo pakalpojumu centrs) un atbalsta nodaļa (bērnu sociālo pakalpojumu centrs), kurās visās kopā strādā 183 darbinieki. G. Arbidāns atzina, ka iestādei ir arī liels finansiālais atbalsts no pašvaldības, tomēr bieži vien gan pansionāta iemītniekiem, gan bērniem trūkst tāds garīgs, sirds siltuma atbalsts, ko citviet Latvijā jau dāvā Caritas brīvprātīgie. Pasākuma gaitā tika vairākkārt aktualizēta vajadzība sadarboties pašvaldību un draudžu pārstāvjiem.

 

Pēc garšīgām, siltām un sadraudzību veicinošām pusdienām Žēlsirdības dienas dalībnieki gatavojās praktiskajai daļai – pensionāru un bērnu apciemošanai Rēzeknes ,,Sociālā dienesta” iestādēs.

 

Uz pensionāru sociālo pakalpojumu centru, kurā uzturas ap 185 cilvēki, devās vairāku draudžu pārstāvji priestera Rinalda Stankeviča, MIC vadībā. Viņiem piebiedrojās arī Rēzeknes Katoļu vidusskolas audzēkņu vokālais ansamblis un saksofonistu kvartets, kuri sniedza koncertu pansionātā. Pēc aizkustinošā koncerta brīvprātīgie apmeklēja individuāli pansionātā dzīvojošos cilvēkus, kuriem par piemiņu dāvāja Rēzeknes Katoļu vidusskolas, kā arī Rīgas Katoļu ģimnāzijas audzēkņu darinātās apsveikuma kartiņas. Savukārt ciemos uz Bērnu sociālo pakalpojumu centru devās priesteris Arnis Maziļevskis kopā ar Daugavpils jauniešiem, kuri bija sagatavojuši muzikālus priekšnesumus, atraktīvas spēles un konkursiņus ar balvām.

 

Žēlsirdības diena Rēzeknē ar tajā satiktajiem cilvēkiem, aktivitātēm bija žēlastību pilna. Jāņa Evaņģēlijs atgādina: ,,Jo no Viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības” (Jņ 1, 16). Tas attiecas gan uz Caritas kalpotājiem, gan uz visiem tiem, kuriem viņi palīdz. Un, kā atzina viens no runātājiem Rēzeknē – nav jau pamata dalījumam: mēs un viņi, jo patiesībā visi mēs esam mēs.

 

Ievietots: 9:58, 14.05.2014.                                                                                         Anna Briška

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze