Menu:

RĪGAS GARĪGĀ SEMINĀRA REKTORA VĒSTULE
KUNGA PĀRVEIDOŠANĀS SVĒTKOS


6. augustā svinam Kunga Pārveidošanās svētkus. Šie svētki mums atgādina par nepieciešamību pārveidot mūsu dzīvi pēc Kristus parauga. Šodien Evaņģēlija fragmentā lasām par notikumiem, kas risinājās Tabora kalnā. Dieva Tēva atklāsmei: “Šis ir mans mīļais Dēls, kas man ļoti patīk – Viņu klausiet!” patiešām ir ļoti liela nozīme kristiešu dzīvē. Arī pats Dieva Dēls neslēpj no saviem mācekļiem, ka viņus gaida pazemojumu, ciešanu un krusta ceļš. Lai gan šis ceļš neizskatās pievilcīgs, tomēr tas ir vienīgais ceļš, kurš ved uz mūžīgo godību. Mācekļi savu Kungu ne vienreiz vien redzēja ticīgās jūdu tautas atstātu un nesaprastu. Tabora kalna notikumā viņi To redzēja Dievišķās godības pārveidotu. Tabora kalnā Jēzus ir Uzvarētājs, Viņš triumfē pār nāvi, Viņš uzvar ļaunuma, ciešanu un nāves varu. Pārveidošanās Tabora kalnā atver mācekļiem acis, un viņi pārliecinās, ka Jēzus patiešām ir patiess Dieva Dēls, kurā piepildās Vecās Derības pravietojumi.


Mācekļi, Pārveidošanās noslēpumā atpazīstot Debesu Valstības varenību, ieticēja, ka arī viņu dzīvē šī Valstība ir iespējama. Baznīca apzinās, ka dodas pretī tai pašai godībai, ar kādu aptverts ir tās Galva Jēzus Kristus. Vienlaicīgi Baznīca saviem ticīgajiem atgādina, ka, pirms ņemt dalību Kristus Valstības godībā, ir jābūt Viņa Krusta līdzdalībniekam. Ar Kristus Pārveidošanās svētkiem Māte Baznīca saviem bērniem māca saskatīt jēgu visam, ko tie pārdzīvo šīs zemes svētceļojuma laikā: „Kas grib man sekot, lai aizliedz pat sevi, ņem savu krustu un seko man.” (Mt 16, 24)

 

Kunga Pārveidošanās notikums ir aicinājums mums visiem uz nemitīgu iekšēju pārveidošanos un līdzināšanos Jēzum Kristum, lai mēs Viņa godības spožumā varētu dot patiesas kristīgās dzīves liecību. Šīs pārmaiņas mūsu dzīvē nav iespējamas bez dedzīgām un sistemātiskām lūgšanām, kuras mūs ieved Dieva pasaulē un māca raudzīties uz ikdienas grūtībām un krustu caur mūžības prizmu. Kunga Jēzus Kristus pārveidošanās mums atklāj, ka Dieva gribas atpazīšanai savā dzīvē ir nepieciešama saruna ar Dievu, ir nepieciešams ieklausīties Dievā, lai spētu atklāt, kas ir Kungs Jēzus Kristus un kas ir Viņa Upuris. Mācekļi Tabora kalnā dzirdēja atskanam Dieva balsi: “Lūk, mans Dēls, Viņu klausiet!” Tas dos viņiem spēku izturēt labajā līdz galam arī kritiskākajā dzīves brīdī, kad viņu dzīvē ienāks pārbaudījumi un krusts.

 

Tāpēc šodien vēlos pateikties jums visiem par jūsu ticību, lūgšanām, upuriem un mīlestību, bez kuras dzīve un arī formācija Rīgas Metropolijas Garīgajā seminārā nebūtu iespējama. Mūsu ikdienas pārbaudījumi un krusti ir panesami, pateicoties jūsu lūgšanām un upuriem. Protams, arī paši cenšamies nepagurt lūgšanās un labos darbos. Šajā mācību gadā īpašā veidā lūdzāmies par jauniem aicinājumiem ikmēneša nakts adorāciju laikā. Zinu, ka daudzi no jums arī veltāt savas lūgšanas un upurus šajā nodomā. Un ar prieku varu jums teikt, ka Dievs nav atstājis mūsu kopīgās lūgšanas bez atbildes. Lai gan uzņemšana Rīgas Garīgajā seminārā ir paredzēta 17. augustā, bet dokumentu iesniegšana notiks no 7. - 10. augustam, jau tagad vairāki kandidāti gan no Rīgas, gan Jelgavas diecēzēm ir izteikuši vēlēšanos iestāties Rīgas Garīgajā seminārā. Pirms tam ir notikušas arī individuālas pārrunas ar katru no kandidātiem. Turpinām lūgties arī šajā – uzņemšanas laikā – lai jauni cilvēki nebaidītos atbildēt Dieva aicinājumam priesteriskajā kalpojumā. Ļoti vēlētos savā pulkā redzēt kandidātus uz semināru arī no Rēzeknes-Aglonas un Liepājas diecēzes. Varbūt tieši jūsu iedrošināšanai Jēzus šodien Evaņģēlijā saka saviem mācekļiem: “Celieties un nebīstieties!”, lai arī jūs iedrošinātu atbildēt aicinājumam un sekot Viņam!

 

Tāpat lūgšanu spēku esam piedzīvojuši, lūdzoties par jums, labdariem, un visos jūsu nodomos celebrējot svētās Mises. Šo praksi turpināsim arī šajā mācību gadā, katrā mēneša otrajā sestdienā Euharistijā pateicoties Dievam par gādību, kādu izjūtam no jūsu, mīļie, puses. Pateicoties jūsu finansiālajam un materiālajam atbalstam, esam veiksmīgi aizvadījuši garo apkures sezonu un arī visi pārējie komunālie maksājumi vienmēr tika veikti laikā. Kā lai nesaka paldies Dievam par visām žēlastībām, kuras caur jums esam saņēmuši?

 

Īpašs prieks, ka arī šogad Baznīcai Latvijā esam dāvājuši gan priesteri, gan diakonu. Diakons Kristaps Oliņš tika ordinēts Liepājas katedrālē un turpinās studēt Rīgas Garīgajā seminārā. Savukārt priesteris Valters Vārpsalietis ordināciju saņēma Rīgas sv. Jēkaba katedrālē, kur arī uzsāka savu priestera kalpojumu. Lai Dievs šos jaunos un dedzīgos Dieva kalpus bagātīgi svētī!

 

Bet, gaidot jauno mācību gadu, turpinām iesāktos remontus semināra telpās. Sadarbībā ar Betlēmes Žēlsirdības māju tiek veikts remonts semināra audzēkņu dzīvojamās telpās, vienlaicīgi atjaunojot arī istabiņu iekārtojumu un mēbeles, kur tas nepieciešams. Tikko esam uzsākuši un līdz septembrim ceram pabeigt remontu semināra administrācijas telpās. Un par šo iespēju arī ir jāsaka paldies jums, mūsu semināra labdariem. Savukārt tādām semināra telpām kā lielie vestibili, koridori un citas koplietošanas telpas, tiek piesaistīti līdzekļi no dažādiem fondiem, par ko sīkāk pastāstīšu tad, kad šie projekti sāks īstenoties.

 

Kopumā aizvadīto mācību gadu varam vērtēt kā sekmīgu, Dieva žēlastībām bagātu un ticīgās tautas mīlestības pilnu. Tas dod cerību droši raudzīties nākotnē, sagaidot jauno mācību posmu. Vēlos teikt lielu paldies Latvijas bīskapiem un visiem priesteriem par aktīvu līdzdalību semināra dzīvē, ticīgajai tautai un visiem labdariem par jūsu mīlestību, lūgšanām un upurgatavību.

 

Jauno akadēmisko gadu uzsāksim ar izmaiņām semināra vadībā – līdzšinējais semināra inspektors priesteris Ilmārs Tolstovs tika nozīmēts kalpojumam Rīgas Kristus Karaļa draudzē par prāvestu, līdz ar to viņa kalpojuma laiks seminārā ir noslēdzies. Saku lielu paldies priesterim Ilmāram par apzinīgu pienākumu veikšanu seminārā un par neatsveramu atbalstu formācijas darbā. Lai kalpojums Kristus Karaļa draudzē viņam ir Dieva žēlastību piepildīts! Īpašu paldies saku arī visiem pasniedzējiem, garīgajiem tēviem, it sevišķi tēvam Staņislavam OFMCap, semināra darbiniekiem un strādniekiem par viņu nesavtīgo kalpojumu un ticības liecību.

 

Tradicionāli augusta pirmajā svētdienā Latvijas dievnamos tiek vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai. Jau tagad sakām paldies par jūsu sirds dāsnumu un lūgšanām semināra vajadzībās.

 

Lai Dievs jums atlīdzina simtkārtīgi!

 

Paliekot vienots lūgšanā –
RGS rektors t. Imants Medveckis MIC


    Ievietots: 13:07, 01.08.2017.     Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze