Menu:
vissvētā trīsvienība


Tas, ka vienā Dievā ir trīs Personas, ir pārdabiska patiesība, kas sniedzas tālu pāri mūsu saprašanas robežām, un to mēs pieņemam ticībā. Cilvēks var zināt pavisam droši, ka Dievs eksistē. Piemēram, agrīnie filozofi kā Platons un Aristotelis uzskatāmi pierādīja Dieva eksistenci ar parasta prāta palīdzību. Ar rūpīgiem pētījumiem un filozofiju viņi pierādīja, ka Dievam jābūt. Viņiem nebija Atklāsmes. Šo dabisko patiesību par to, ka Dieva esību var uzzināt ar parasto prātu (bez dievišķās Atklāsmes), māca Baznīcas Maģistērijs.

Taču noslēpums un patiesība par Vissvēto Trīsvienību ir kaut kas gluži atšķirīgs. Tas ir kaut kas daudz augstāks. Tā ir daudz neaptveramāka patiesība. Tā ir pārdabiska patiesība, kaut kas, kas pārsniedz cilvēku dabisko saprašanu un intelektu. Vien pats saviem spēkiem cilvēks nekad nevarētu to atklāt. Platons un Aristotelis nekad nevarētu atklāt šo patiesību. Tāpēc bija nepieciešams, ka Dievs to atklātu. Vissvētā Trīsvienība mums ir noslēpums. Mēs varam izprast šo noslēpumu tikai pavisam mazā mērā. Ar „Trīsvienību” Baznīca domā, ka Dievā ir trīs dievišķas un atšķirīgas Personas, kurām ir viena un tā pati daba un būtība. Kā iespējams, ka vienā Dievā ir trīs Personas? Kā Dievam var būt viena daba un trīs personas? Kā trīs atšķirīgas personas var būt ar to pašu būtību un dabu?

Tie ir ļoti sarežģīti jautājumi. Baznīcas dižākie teologi ir pūlējušies šo noslēpumu izskaidrot. Šo patiesību mums ir grūti pat iztēloties. Tāpēc patiešām bija nepieciešams, lai Dievs to mums atklātu. Un Viņš mums to atklāja. Jēzus Kristus pavēlēja saviem apustuļiem kristīt Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Viņš arī tiem teica: „Es un Tēvs esam viens.” Mēs uzņemam šo svēto dogmu par Vissvēto Trīsvienību ticībā tāpēc, ka Jēzus Kristus to mums ir atklājis. Tā Dievs ir Personu Trīsvienība, kurām ir viena un tā pati daba un būtība. Mums ir jāapcer šis svētais noslēpums, kas paliek mūsu cilvēciskajam prātam neizprotams.

Svētais Akvīnas Toms māca, ka mēs varam tuvoties daudzām Dieva īpašībām, aplūkojot Viņa radīto. Dzīve, ko trīs Personas dzīvo un līdzdala, atspoguļojas zināmā līdzībā dzīvē mīlošā ģimenē. Tā varētu līdzināties savstarpējas žēlsirdības caurvītai dzīvei reliģiskā kopienā. Trīsvienības dzīve ir visu labo attiecību modelis un piemērs.

Tāpēc lūgsim Svēto Garu, lai Viņš palīdz mums labāk izprast Vissvēto Trīsvienību. Jo vairāk mēs Viņu pazīstam, jo vairāk mēs Viņu mīlam. Lūgsim arī Dieva Māti, lai Viņa mums palīdz labāk apzināties, ka Vissvētā Trīsvienība mājo dvēselēs, kas atrodas žēlastības stāvoklī. Lūgsim Viņu mums palīdzēt godāt un mīlēt šo mūsu dvēseļu Dievišķo Viesi. Jo, ja mēs šo Dievišķo Viesi mīlam, būdami uz zemes, tad kādreiz Viņš svētīs mūs ar savu prieku mūžībā.

    Ievietots: 16:09, 26.05.2018.                                                                                radieceze.lv

Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze