Menu:


RĪGAS METROPOLIJAS GARĪGĀ SEMINĀRA VĒSTULE


Augsti godājamie Latvijas bīskapi, cienījamie priesteri un diakoni, dārgā Dieva tauta!

 

Savā mīlestības pilnajā Apredzībā Dievs vēlas, lai mēs Viņā pazītu nevis bargu tiesnesi, bet gan mīlošu Tēvu, kurš vienmēr un visiem vēlas tikai to, kas ir labs. Tāpēc Viņš grib, lai mēs apzinātos sevi kā piederīgus Kristus Valstībai, lai mēs līdzdarbotos ar Jēzu Kristu gan mīlestības civilizācijas veidošanā, gan Dieva apsolījumu īstenošanā. Šodien, liturģiskā gada pēdējā svētdienā, godinām mūsu Kungu Jēzu Kristu, Vispasaules Karali. Viņš nevēlējās, lai tiktu uzskatīts par Karali politiskā ziņā kā kādas tautas valdnieks (sal. Mt 20, 24), bet Pilāta priekšā apliecināja, ka ir Karalis, kura Valstība nav no šīs pasaules (sal. 18, 36). Tātad Dieva Valstība nav jautājums par godu un augstu stāvokli sabiedrībā, bet gan, kā raksta apustulis Pāvils, tā ir “taisnība, miers un prieks Svētajā Garā” (Rom 14, 17), jo mūsu Kungam ir svarīgi, lai katrs cilvēks iemantotu mūžīgo dzīvi, it īpaši, lai Viņa “vismazākie” bērni varētu piedalīties mielastā, kurš ir sagatavots visiem, kas gaida Viņa atnākšanu godībā.

 

Gaidot Kristus otrreizējo atnākšanu, Māte Baznīca vēlas mums atgādināt, ka dzīves un laimes pilnība ir atrodama tieši Jēzū Kristū, mūsu Kungā. Viņš, izejot caur nāvei, ienāca debesu Tēva godībā, lai mums visiem dāvātu dzīvību un no jauna piešķirtu drosmi darīt labu. Kā lasām šodienas Evaņģēlijā, starp mūsu dzīvi un mūsu darbiem pastāv tieša un nesaraujama saikne ar Jēzu Kristu, Vispasaules Karali: ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši (Mt 25, 40). Taču mūsu Dievs vēlas mums piedāvāt prieku ne tikai mūžīgās dzīves valstībā. Viņš vēlas, lai arī mūsu šīs zemes dzīve būtu kaut nedaudz labāka, nekā mēs paši sev vai tie, kuriem ir uzticēta laicīgā vara, spējam to nodrošināt. Dievs grib mūsu pašreizējo dzīvi, kas ir pakļauta dažādiem ciešanu, bēdu un nelaimu pārbaudījumiem, izglābt no pazemojošās grēka verdzības un nāves.

 

Pārdomas par Kristus otrreizējo atnākšanu mūsos raisa domas par mūsu ticības patiesībām, no kurām izriet, ka mēs nevaram paši sevi atpestīt. To spēj vienīgi Jēzus Kristus – un Viņš to jau ir izdarījis, mirstot uz krusta. Savukārt mēs, kas esam piedzīvojuši Kristus mīlestību un žēlsirdību, lūgšanā nostājamies uz ceļiem, lai, pēc tam piecēlušies, ietu pasaulē, būdami gatavi dalīties šajā mīlestībā ar mūsu tuvākajiem, ar tiem, kuriem mūsu palīdzība visvairāk ir nepieciešama. Tāpēc šie svētki mums atgādina, ka Jēzus Kristus ir mūsu siržu Karalis. Viņš ir mīlestības un miera, paļāvības un cerības Karalis. Kristus savu valstību vēlas būvēt tur, kur cilvēki ir gatavi viens otram palīdzēt. Viņš vēlas savu Valstību būvēt to sirdīs, kuri ir gatavi kalpot pazemībā.

 

Mums, Rīgas Garīgā semināra vadībai un audzēkņiem, šādas Dieva Valstības klātbūtnes izpausme ir Jūsu, cienījamie brāļi priesterībā, un ticīgās tautas lūgšanas nodomā par jauniem aicinājumiem un visām citām semināra vajadzībām. Tāpat nenovērtējama palīdzība mums ir Jūsu ziedotās rudens veltes. Un, lai gan laika apstākļi šogad nebija īpaši labvēlīgi, ar Jūsu rūpēm un gādīgu esam sagatavojušies garajam ziemas periodam. Arī Jūsu augusta mēneša ziedojumi, par kuriem esam bezgala pateicīgi, mums ļāva sagatavoties jaunā studiju gada uzsākšanai. Ļoti labi apzināmies, ka, tikai pateicoties Jūsu sirds dāsnumam, mēs spējam pastāvēt un pieaugt gudrībā un žēlastībā pie Dieva un pie cilvēkiem.


Patiešām, šajā mācību gadā īpašā veidā lūdzāmies par jauniem aicinājumiem ikmēneša nakts adorāciju laikā. Zinu, ka daudzi no jums arī velta savas lūgšanas un upurus šajā nodomā. Un ar prieku varu teikt, ka Rīgas Garīgajā seminārā šogad tika uzņemti pieci audzēkņi gan no Rīgas, gan Jelgavas diecēzes. Otrajā kursā pēc akadēmiskā pārtraukuma atgriezās viens students no Rēzeknes-Aglonas diecēzes, bet sestajā kursā tika pieņemts kapucīnu brālis, kurš līdz šim studēja Ļubļinas Katoļu universitātē. Līdz ar to šogad seminārā studē 14 audzēkņi, kas ir vairāk, nekā pagājušā gadā.

 

Garīgajā seminārā audzēkņiem tiek piedāvāta ļoti daudzpusīgā formācijā. Tās nav tikai studijas, kuru laikā studenti gūst zināšanas. Audzināšanas procesam tiek piešķirta liela nozīme gan garīgajā un pastorālajā dzīvē, gan intelektuālajā un tīri cilvēciskajā jomā. Pateicoties tam, kā arī Jūsu lūgšanām un materiālajam atbalstam, šogad Latvijas Baznīcai esam dāvājuši gan priesteri, gan diakonu. Diakons Kristaps Oliņš tika ordinēts Liepājas katedrālē un turpina studijas Rīgas Garīgajā seminārā. Savukārt priesteris Valters Vārpsalietis tika ordinēts Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kur arī veic savu priestera kalpojumu.

 

Kā katru gadu, tā arī šogad darbam seminārā tika uzaicināti jauni pasniedzēji. Priecājamies, ka mūsu godājamo pasniedzēju saimei ir pievienojušies tādi nozīmīgi mācību spēki, kā Ieva Rozenbaha Dr. Art. (sakrālā mūzika), māsa Sofija Dr. Theol. (katehisms), Diāna Rosicka (krievu val.) un pēc pārtraukuma atkal kopā ar mums ir Terēze Druka Dr. Theol. (Svēto Rakstu egseģēze). Esam pateicīgi, ka mūsu pasniedzēji ir gatavi nesavtīgi dalīties ar topošajiem priesteriem ne tikai savās zināšanās, bet arī ticības un garīgās dzīves pieredzē. Tāpat prieks par sadarbību starp Garīgo semināru un Rīgas Augstāko reliģijas zinātņu institūtu (RARZI). Pateicoties tam, studijas kļūst dinamiskākas un iespējām bagātākas. Paralēli zināšanu apguvei un ikdienas lūgšanu dzīvei semināristiem ir dota iespēja gūt dažādas pastorālā darba iemaņas, apmeklējot pastorālās prakses gan dažādās Baznīcas kopienās, gan kalpojot slimnīcās un citādā veidā rūpējoties par šīs zemes mazajiem.

 

Jau rakstot vēstuli augusta pirmajā svētdienā, Jūs informēju par to, ka turpinās semināra ēkas remonts, kuru spējam veikt, pateicoties ASV Bīskapu konferences ziedotajiem līdzekļiem. Finansējums ir pietiekošs lai ziemas periodā veiktu gan 1. stāva vestibila, gan 2. un 3. stāva koplietošanas telpu remontu, bet diemžēl nav pietiekošs, lai to paveiktu pilnībā. Darbu vēl ir daudz, tāpēc nav iespējams tos izdarīt vienā gadā. Protams, arī Jūsu ziedotie līdzekļi augusta 1. svētdienā tika piesaistīti semināra darba uzlabošanai. Un tā tika izremontētas un iekārtotas telpas semināra administrācijas vajadzībām un studentu atpūtas iespējām.

 

Pateicoties Jūsu ziedojumiem, esam laicīgi uzsākuši arī apkures sezonu, taču priekšā ir gara un, kas to zina, cik barga ziema. Kopīgiem spēkiem līdz šim esam darījuši visu, lai studenti varētu netraucēti pieaugt žēlastībā pie Dieva un pie cilvēkiem, un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt formācijas procesu līdz galam. Tādēļ kā vieni no šiem Kristus mazākajiem, par kuriem Jēzus saka: ko jūs vienam no šiem mazajiem esat darījuši, to man esat darījuši (sal. Mt 25, 40), lūdzam Jūs arī šodien atbalstīt Rīgas Garīgo semināru ar savu ziedojumu. Semināru varat atbalstīt, arī pārskaitot ziedojumu uz bankas kontu: LV03UNLA0002000701217 (Rīgas metropolijas Romas Katoļu Garīgais seminārs, reģ.nr.: 90000178745).

 

Jau tagad sakām paldies par Jūsu sirds dāsnumu un lūgšanām semināra vajadzībās! Paturot Jūs savās ikdienas lūgšanās, katra mēneša otrajā sestdienā semināra kapelā plkst. 7.15 svinam svēto Misi nodomā par mūsu labdariem, tātad par Jums visiem, kas ar savām lūgšanām un ziedojumiem – ne tikai naudas līdzekļiem, bet arī ar bagātīgajām rudens veltēm – atbalstāt semināru.

 

Lai šī liturģiskā gada pēdējā svētdiena vairo mūsu visu ticību, nostiprina cerību un iededz kvēlu mīlestību uz mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu – Vispasaules Karali!

 

Paliekot vienots lūgšanā, RGS rektors t. Imants Medveckis MIC
Rīgā, 2017. gadā, Mūsu Kunga Jēzus Kristus – Vispasaules Karaļa svinībās

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze