Menu:


PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA XXX SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Šīs svētdienas Evaņģēlija fragments, seko gandrīz uzreiz fragmentam, ko dzirdējām pagājušajā svētdienā. Šajā fragmentā izskan pēdējais no trim jautājumiem, ko Jēzum uzdeva jūdu reliģiskie līderi, kuri centās no Viņa izvilināt kādu atbildi, par kuru Viņš tiktu apcietināts. Tas mums atgādina, ka arī šodienas lasījuma kontekstā ir pieaugošā spriedze starp Jēzu un reliģiskajiem līderiem.

 

Herodieši un farizeji uzdeva pirmo jautājumu par nodokļu maksāšanu. Saduceji uzdeva otro jautājumu, kas bija par augšāmcelšanos (skat. Mt 22, 22 – 33). Trešo jautājumu, kas aprakstīts šīs svētdienas fragmentā, uzdod farizeji, jautādami par lielāko no baušļiem.

 

Jautājuma būtība pieprasa, lai Jēzus interpretētu Mozus likumu. Mozus likums sastāv no 10 Baušļiem un daudziem citiem noteikumiem, kuri skaits pārsniedz 600. Uzticība Mozus likumam dievbijīgam jūdam ir uzticības paušanai derībai, ko Dievs noslēdza ar Izraēli. Baušļu salīdzināšana pēc svarīguma bieži tika debetēta Likuma zinātāju starpā.

 

Uz farizeju jautājumu Jēzus atbild ar divkāršu kopsavilkumu. Jēzus saka, ka visi baušļi var tikt apkopoti divos: mīli Dievu un mīli savu tuvāko. Tie abi bija centrālie elementi reliģiskajā tradīcijā, ko Jēzus iemācījās no savas jūdu kopienas. Patiesībā šie elementi turpina būt centrālie arī mūsdienu jūdu reliģiskajā izpratnē. Jēzus atbilde saviem jautātājiem piedāvā šo abu jūdu likuma aspektu integrālu savienojumu. Mīlestība uz Dievu rod savu izpausmi mūsu mīlestībā uz savu tuvāko.


    Ievietots: 17:16, 28.10.2017.                                                                                             radieceze.lv

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze