Menu:


PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA II SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Lai gan šonedēļ jau ir parastais liturģiskais laiks, šīs svētdienas lasījumos joprojām runāts par Kunga Kristīšanas svētkiem, ar kuriem noslēdzas Ziemassvētku laiks. Fragments no Jāņa Evaņģēlija uzreiz seko Jāņa Kristītāja liecībai par Jēzu un Viņa identificēšanu kā Dieva Jēru. Pēc kristības Jēzus sāka pulcināt sekotājus. Pirmie sekotāji ievēroja Jēzu tieši Jāņa Kristītāja liecības dēļ.

Mums visiem ir zināms tituls, kādu Jēzum piedēvēja Jānis Kristītājs – Dieva Jērs. Šo frāzi pēc hostijas laušanas un pirms svētās Komūnijas dzirdam katrā svētajā Misē. Tiem, kuri no Jāņa dzirdēja šo frāzi, iespējams, tas asociējās ar tēmām no Vecās Derības. Tas atsaucas uz pashas jēru, kas tika upurēts, kad Dievs atbrīvoja izraēliešus no verdzības Ēģiptē, notikumu, ko piemin jūdu Pashas svētkos. Šis apzīmējums arī atsauc atmiņā pravieša Isaja aprakstīto cietošo izraēla kalpu. Šādi nosaucot Jēzu, Jānis Kristītājs pareģo Jēzus ciešanas un nāvi, un jaunu Pashas interpretāciju, kas sāksies Jēzus Pēdējās vakariņās.

Šīs svētdienas Evaņģēlijā redzam, kā tika sapulcināti Jēzus pirmie sekotāji. Pirmie divi, Andrejs un otrs vīrs, bija Jāņa Kristītāja sekotāji, bet dzirdot Jāņa liecību, viņi kļuva Jēzus sekotāji. Laikā kopā Jēzu, kas detalizēti nav aprakstīts, Andrejs un otrs sekotājs ieticēja, ka Jēzus bija Mesija. Vēlāk Andrejs pie Jēzus atveda savu brāli Sīmani. Nekavējoties Jēzus Sīmanim deva jaunu vārdu, nosaucot viņu par Pēteri, kas sengrieķu valodā nozīmē ,,klints”. Sīmaņa vārda nomainīšana uz Pēteri ir minēta visos četros Evaņģēlijos.

Sarunā starp Andreju, otru mācekli un Jēzu varam saskatīt ierastu pirmā gadsimta rabīnu skolas modeli. Jūdi meklēja rabīnus un paši pieteicās par konkrētu rabīnu mācekļiem. Jēzus šķietami ir unikāls, jo Viņš pats meklēja personas, aicinot tās kļūt par Viņa sekotājiem. Nākamajā fragmentā Jāņa Evaņģēlijā varam lasīt, kā Jēzus uzņemas iniciatīvu aicināt arī Filipu un Nataniēlu. 

Jēzus aicina Andreju un otru mācekli, jautājot: ,,Ko jūs meklējat?” Šis ir zīmīgs jautājums, kuru būtu bieži jāuzdod arī mums sev pašiem. Jānis Kristītājs apliecināja Jēzus identitāti kā Dieva Jēru, lietojot Vecās Derības fonu. Andrejs, Sīmanis un citi pirmie apustuļi meklēja Mesiju, kuru viņi iepazina arī kā Dieva Dēlu. Bet ko meklējam mēs un ko saskatām Jēzū?

 Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze