Menu:LIELDIENU LAIKA VII SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Lieldienu septītajā svētdienā vienmēr lasām fragmentu no Jāņa Evaņģēlija 17. nodaļas. Šī nodaļa ir kā noslēgums Jēzus atvadu runai mācekļiem Pēdējo vakariņu laikā. Visa šī nodaļa ir Jēzus lūgšana, atdodot sevi Tēvam un paužot rūpes par saviem mācekļiem.
 

Šīs lūgšanas noslēgumā Jēzus un Viņa mācekļi dodas no Ģetzemanes dārza un Jēzus tiek apcietināts. Šajā lūgšanā izgaismojas dažas būtiskas iezīmes. Pirmkārt, Jēzus lūgšana no jauna apstiprina pilnīgu vienību starp Viņu un Tēvu. Viscaur Jāņa Evaņģēlijā Jēzus tiek parādīts kā tāds, kurš bija pirms visa kopā ar Tēvu un kurš ir Tēva sūtīts darīt Viņa darbu virs zemes. Šīs svētdienas lasījumā redzam, ka Jēzus šajā vienībā iekļauj visus savus mācekļus. Mums tiek atgādināts, ka Kristus ir visu kristiešu vienības avots. Caur Kristu esam vienoti cits ar citu un ar Dievu, mūsu Tēvu.

Šajā lūgšanā Jēzus raksturo daļu savas misijas aizsardzības valodā. Viņš ir aizsargājis tos, kurus Tēvs Viņam bija devis. Tajā mēs saklausām duālismu, kas ir raksturīgs Jāņa Evaņģēlijam. Jau no pašas pirmās nodaļas evaņģēlists Jēzus misiju vis zemes parāda kontekstā ar kosmisko cīņu starp labo un ļauno, kas izteikta kā cīņa starp gaismu un tumsu. Jēzus klātbūtnē mācekļi ir bijuši pasargāti no sātana. Tagad, atgriežoties pie Tēva, Jēzus lūdzas, lai tie arī turpmāk būtu pasargāti no ļaunā.

Šajā nodaļā redzam arī nošķiršanu starp pasauli un mācekļiem. Mācekļi ir pasaulē, bet tie tai nepieder. Tāpat kā Jēzus viņi ir sūtīti pasaulē tās pestīšanai. Tā kā Jēzus mācība un kalpojums daudzos radīja sašutumu, Viņš zina, ka pasaule arī Viņa mācekļus nepieņems ar atplestām rokām. No jauna redzam atbalsojamies Jāņa tēmu, ka pasaules pestīšana notiek caur cīņu starp gaismu un tumsu. Pasaule, saskaņā ar Jāņa pārliecību, izvēlas tumsu. Tomēr tumsa nenomāks gaismu. Lieldienu laikā uzlūkojot šo Jēzus lūgšanu caur augšāmcelšanās prizmu, zinām, ka Kristus gaisma ir uzvarējusi grēka un nāves tumsu pasaulē. Šīs lūgšanas ievadā redzam, ka Jēzus lūdz, lai Viņa mācekļi paliek vārdā, ko Viņam ir devis Dievs. Mēs zinām, ka pestīšana mums ir dāvāta Jēzus vārdā un šis Viņa vārds - ,,Dievs glābj” – atklāj Viņa misiju mūsu labā.

    Ievietots: 20:05, 12.05.2018.                                                                              radieceze.lv
 Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze